Курненська громада
Житомирська область, Житомирський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Курненської територіальної громади на 2021–2027 роки та плану з її реалізації на 2021–2023 рр.

Дата: 31.08.2021 13:38
Кількість переглядів: 1152

Повідомлення про оприлюднення

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту
Стратегії розвитку Курненської територіальної громади на 2021–2027 роки та
плану заходів її реалізації на 2021–2023 рр. 
Зауваження та пропозиції надаються до Курненської територіальної громади
(с. Курне, вул.. Центральна 1. тел. 0968383530 e-mail: [email protected] : з 3 по 17 вересня 2021 року.

 

Скачати заяву можна тут 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Курненської територіальної громади на 2021–2027 роки та плану з її реалізації на 2021–2023 рр.

 

1. Замовник:

Курненська територіальна громада (вул. Центральна,1, село Курне, Житомирський  р-н,  Житомирська обл., 12031, тел./факс (096) 8383530,

 e-mail: [email protected] , сайт: http://kurnenska.gromada.org.ua

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до п. 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Мета Стратегії розвитку Курненської  територіальної громади на 2021–2027 роки (далі – Стратегія) полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегія – прогнозний та програмний документ соціально-економічного розвитку громади. В основі методики створення – вимоги законодавства України, насамперед, законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, Стратегії сталого розвитку  Житомирської області на період до 2027 року.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної ч. 2, 3 статті 3. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

 • утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів;
 • буріння з метою водопостачання;
 • господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та збір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 м³/добу;
 • насадження лісу (крім лісо відновлювальних робіт) на площі понад 20 га або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 га і більше;
 • проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізація стану русел річок.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • кліматичні фактори;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • ґрунти;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття.

Запропонований проєкт визначає завдання, спрямовані на недопущення забруднення охорони навколишнього природного середовища на території Курненської територіальної громади, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки, варто оцінити ймовірні наслідки від діяльності, що пропонується відповідно до Стратегії для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову й естетичну цінність.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров`я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час Стратегії передбачається розглянути «Нульовий сценарій».

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення досліджень будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • аналіз слабких та сильних сторін Стратегії з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю в процесі стратегічної екологічної оцінки;
 • визначення заходів моніторингу фактичного впливу впровадження Стратегії на довкілля.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством України та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із стратегічної екологічної оцінки:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3–5 та 10–15 років відповідно, а за необхідності – 50–100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку  Курненської  територіальної громади на 2021–2027 роки, Плану її реалізації на 2021–2023 роки подаються до сільської  Курненської територіальної громади (вул. Центральна, 1, с. Курне, Житомирський  р-н, Житомирська обл., 12031, тел./факс (096)8383530,
e-mail: [email protected] , сайт: http://kurnenska.gromada.org.ua.

Відповідальна особа – Боковенко Світлана Василівна.

Термін подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви, тобто –з 03 вересня  по 17 вересня 2021 року включно.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь